Privacy Beleid

1. Jouw persoonlijke gegevens, onze verantwoordelijkheid


Hallelujah neemt jouw privacy ernstig en gaat zorgvuldig om met jouw persoonlijke gegevens. Door het gebruik van deze website maak je kenbaar dat je akkoord gaat met de behandeling van gegevens zoals in deze Privacy Policy beschreven.

Indien je vragen, zorgen of klachten heeft over deze Privacy Policy of de manier waarop we met uw gegevens omgaan of indien u een verzoek wenst in te dienen om uw rechten uit te oefenen of uw gegevens te wijzigen, kan u contact opnemen met ons via bovengenoemd adres of door een e-mail te sturen naar ohmygod@hallelujah.be.

 

2. Welke gegevens verzamelen we?


Op deze website verzamelen we persoonlijke gegevens. Deze gegevens worden beheerd door ons bedrijf. Zo houden we de volgende informatie bij:

 • Jouw domein naam (IP adres) als je onze webpagina’s bezoekt
 • Jouw e-mail adres als je berichten/vragen achterlaat op onze website
 • Jouw e-mail adres als je het ons meedeelt
 • Jouw e-mail adres als je deelneemt aan discussie forums
 • Alle informatie met betrekking tot de pagina’s van andere sites die je raadpleegde om op onze site terecht te komen
 • Alle informatie met betrekking tot de pagina’s die je raadpleegde op onze site
 • Alle informatie die je vrijwillig aan ons geeft (bijvoorbeeld, zoekinformatie en/of website registratie)

 

3. WAAROM HOUDEN WIJ JOUW GEGEVENS BIJ?

Jouw gegevens worden enkel bijgehouden voor specifieke doeleinden om je de best mogelijke dienstverlening aan te bieden. Concreet gebruiken wij je gegevens om:

 • Je op de hoogte te stellen van relevante marketingacties op maat
 • Je te contacteren i.v.m. jouw aanvragen over onze producten/diensten
 • Statistieken bij te houden van de verschillende secties van onze site
 • Mogelijke fraude op te sporen

Een overzicht van de (mogelijke) acties per contactgegeven:

 • Als je jouw telefoonnummer via onze site communiceert, kan je telefonisch gecontacteerd worden door ons bedrijf met betrekking tot informatie over onze producten, diensten en opkomende events. Indien je deze telefoongesprekken niet (langer) wenst te ontvangen, gelieve ons te contacteren op bovenstaand e-mailadres.
 • Als je jouw gsm-nummer via onze site communiceert, kan je berichten ontvangen van ons bedrijf met betrekking tot informatie omtrent onze producten, diensten en opkomende events (voor directe marketing doelen). Deze berichten ontvang je ook indien je jouw expliciete toestemming hebt gegeven hiervoor of als je reeds klant bent bij ons en je jouw nummer naar ons communiceerde. Indien je deze berichten niet langer wenst te ontvangen, gelieve ons te contacteren op bovenstaand e-mailadres.
 • Als je jouw e-mailadres via onze site communiceert, kan je (periodiek) via e-mail gecontacteerd worden door ons bedrijf met betrekking tot informatie over onze producten, diensten en opkomende events (voor directe marketing doelen).
 • Deze e-mails ontvang je ook indien je jouw expliciete toestemming hebt gegeven hiervoor of als je reeds klant bent bij ons en je jouw e-mail adres naar ons communiceerde. Indien je deze mails niet langer wenst te ontvangen, kan je je op elk moment uitschrijven op onze e-mails.
 • Als je jouw bankgegevens via onze site communiceert, zullen ze enkel gebruik worden voor financiële transacties die nodig zijn voor de uitvoering of voor het opstellen van een contract tussen ons bedrijf en jou. 

Indien je wenst geen e-mails of telefoongesprekken van eender welk bedrijf te ontvangen, contacteer de Robinson lijst van het Belgisch Direct Marketing Verbond (online: www.robinsonlist.be, gratis telefoonnummer: 0800-91 886 of via de post: BDMV, Robinson list, Buro&Design Center, Heizel Esplanade B46,1020 Brussels).

Ons bedrijf kan klantinformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die niet voorzien zijn in ons “privacy beleid”. In dit geval zullen we je contacteren vooraleer we gebruik maken van jouw gegevens voor nieuwe doeleinden. Dit doen we om je te informeren over de wijziging van onze regels omtrent het beschermen van persoonlijke gegevens en om je de mogelijkheid te bieden om dit te weigeren.

Op verzoek, verlenen we bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die we van hen bijhouden. Indien je deze informatie wil raadplegen, gelieve ons op bovenstaand e-mailadres te contacteren.

Op verzoek, verlenen we bezoekers de mogelijkheid om incorrecte gegevens die we van hen hebben te corrigeren. Indien je persoonlijke gegevens wenst te corrigeren, gelieve ons op bovenstaand email adres te contacteren.

 

4. VEILIGHEID


Als we jouw gegevens ontvangen of overdragen op onze website, maken we altijd gebruik van coderingstechnieken die erkend worden als gemeenschappelijke normen binnen de IT-sector. We hebben de nodige veiligheidsmaatregelen geïntroduceerd om verlies, onrechtmatig gebruik of wijziging van informatie die we ontvangen via de site te voorkomen. Als we bepaalde kritische informatie, zoals financiële informatie, ontvangen of overdragen, maken we gebruik van een beveiligde server.

 

5. DE RECHTEN VAN DE BETROKKENE


Wanneer je jouw rechten wilt uitoefenen, stuur ons een schriftelijk verzoek in overeenstemming met punt 6 van deze Privacy Policy. We reageren zonder onnodige vertraging op jouw verzoek, maar in elk geval binnen 72 uur na ontvangst van het verzoek. Mocht een verlenging nodig zijn van de termijn voor het reageren op jouw verzoek of mochten we geen actie ondernemen op uw verzoek, dan stellen wij je hiervan in kennis.

Het recht op toegang

Je hebt het recht op een bevestiging van ons over of we wel of niet jouw persoonlijke gegevens verwerken. Mocht dit het geval zijn, dan heb je recht op toegang tot dergelijke persoonlijke gegevens, samen met aanvullende informatie die ook wordt vermeld in deze Privacy Policy.

Je hebt het recht om van ons een kopie te ontvangen van de persoonlijke gegevens die wij van jou in ons bezit hebben, mits dit geen nadelige gevolgen heeft voor de rechten en vrijheden van anderen.

Het recht op rectificatie

Als de persoonlijke gegevens die wij van jou in ons bezit hebben, onnauwkeurig of onvolledig zijn, dan heb je het recht om deze informatie te rectificeren of, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, aan te vullen.

Het recht om vergeten te worden

In bepaalde omstandigheden heb je het recht uw persoonlijke gegevens te wissen zonder onnodige vertraging. Dit zijn de volgende omstandigheden:

 • De persoonlijke gegevens zijn niet langer nodig met betrekking tot de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins zijn verwerkt;
 • U trekt uw toestemming in en er bestaat geen andere rechtsgrondslag;
 • De persoonlijke gegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
 • Het wissen van gegevens is noodzakelijk om wetgeving van de EU of België na te leven.

Er gelden bepaalde uitzonderingen op het recht om gegevens te laten wissen. Deze uitzonderingen omvatten die gevallen waarin verwerking noodzakelijk is

 • Voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en op vrijheid van informatie;
 • Voor het naleven van een wettelijke verplichting; of
 • Voor het vastleggen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

Het recht op het beperken van gegevensverwerking 

Je hebt het recht de verwerking van jouw persoonlijke gegevens te beperken (dit houdt in dat de persoonlijke gegevens alleen door ons mogen worden opgeslagen en voor beperkte doeleinden mogen worden gebruikt), als:

 • Je de nauwkeurigheid van gegevens betwist (en alleen zolang als het duurt om de nauwkeurigheid te verifiëren);
 • De verwerking onrechtmatig is en u beperking verzoekt (in tegenstelling tot het uitoefenen van het recht op het wissen van gegevens);
 • We de persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben voor de verwerking, maar u persoonlijke gegevens vereist voor vastleggen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims; of
 • Je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van de verificatie van dat bezwaar.

We informeren je voordat we de beperking van gegevensverwerking opheffen.

Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonlijke gegevens op grond van uw specifieke situatie, maar alleen in zoverre dat de rechtsgrondslag voor verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is voor:

 • De uitvoering van een taak voor het algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag dat aan ons is opgedragen;
 • Legitieme belangen die door ons of een derde partij worden nagestreefd.

Als je een dergelijk bezwaar maakt, houden we op met de verwerking van persoonlijke gegevens tenzij we kunnen aantonen dat er dwingende legitieme gronden zijn voor de verwerking die zwaarder wegen dan jouw belangen, rechten en vrijheden, of dat de verwerking is bedoeld voor het vastleggen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonlijke gegevens voor het doel van direct marketing (inclusief profilering voor het doel van direct marketing). Als je een dergelijk bezwaar maakt, stoppen we met de verwerking van jouw gegevens voor dit doel.

Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Als je van mening bent dat de manier waarop wij jouw gegevens verwerken inbreuk maakt op de wet op gegevensbescherming, heb je een wettelijk recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming. U kunt dit doen in de EU-lidstaat van jouw gebruikelijke verblijfplaats, jouw werklocatie of de locatie waar de vermeende schending heeft plaatsgevonden. In België kan je een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel (contact@apd-gba.be), https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/contact

6. HOE KAN JE ONS CONTACTEREN OMTRENT ONS PRIVACY BELEID?


Indien je wenst te reageren op ons privacy beleid, of vindt dat de website niet in overeenstemming is met ons privacy beleid, kan je ons als volgt contacteren:

 • Via e-mail: ohmygod@hallelujah.be
 • Via telefoon: +32 485 34 60 03
 • Via post: Hauwenhauwstraat 1 – 9810 Eke

 

7. Hoe lang houden we je persoonlijke gegevens bij?

Vanaf het einde van het contract loopt er een periode gelijk aan de wettelijke bewaartermijn of de verjaringstermijn die relevant is voor de eventuele juridische claims.

 

8. COOKIES


Onze website maakt gebruik van cookies. Voor verdere informatie over ons gebruik van cookies, verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid. 

9. AANPASSINGEN VAN ONS PRIVACY BELEID


We behouden ons het recht voor om deze Privacy Policy te wijzigen. De wijzigingen zullen we op deze website doorvoeren en aangeven. Indien een wijziging direct op jou van invloed is, verzenden we je het privacybeleid opnieuw en vragen we waar nodig jouw toestemming.

DISCLAIMER

Deze site is met veel zorg samengesteld. Ondanks dit kan er geen garantie gegeven worden omtrent de volledigheid, juistheid of de accuraatheid van de aangeduide prijzen en informatie op de site.
We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik ervan.
Aan de gegevens kunnen geen rechten worden ontleend zoals deze op de site worden getoond; ze worden vrijblijvend verstrekt, uitsluitend voor informatie, zonder enige contractuele verplichting of garantie van onze kant en kunnen op elk moment worden gewijzigd.